Сертификати

ISO сертификати

  • I-ва група за строежи трета до пета категория от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
  • II-ра група за строежи от транспортната инфраструктура от трета и четвърта категория
  • III-та група за строежи трета до пета категория от енергийната инфраструктура
  • IV-та група за строежи трета до пета категория от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда
  • V-та група за отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности – от 45.11 до 45.50 – всички видове СМР.

 

Камара на строителите

Референции